Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RIDEKLUBBEN SNEGLA

 

  1. Klubbens navn er Rideklubben Snegla. Klubben er hjemmehørende på Flodgårdvej 6 i Nørre Felding, 7500 Holstebro
  2. Klubbens formål er udbredelse af interessen og kendskabet til den islandske hest og dens specielle gangarter. Endvidere er formålet at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke ridesport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben også tage medansvar i foreningen både for mennesker og dyr.
  3. Klubbens regnskabsår følger kalenderår.
  4. Klubben står åben for alle med interesse for den islandske hest.
  5. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling.
  6. Kontingent forfalder helårligt forud og fastsættes på generalforsamlingen. Ved indmeldelse efter d. 1.7 betales der halvt kontingent for det pågældende år. Medlemmer  til og med 13 år og passive medlemmer betaler halvt  kontingent. Familiemedlemskab skal ske ved personligt medlemskab og gælder for familiemedlemmer, der bor på samme folkeregisteradresse. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer  fra 14 år og opefter. Et medlem, der har et passivt  medlemskab må deltage i klubbens fester  og generalforsamling.
  7. Ved  manglende betaling og 1 rykker efter betalingsfristen slettes man som medlem. Genoptagelse i klubben kan ske ved betaling af restancen.
  8. Hvert år i januar kvartal afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, dette sker på klubbens hjemmeside www.snegla.dk, via nyhedsbrev samt ved opslag i rytterstue .Indkomne forslag og vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Dagsorden

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Kassereren  aflægger regnskab

4.   Indkomne forslag

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6.   Valg af revisor og revisorsuppleant

7.   Valg af  kursusudvalg

8.   Valg af festudvalg

9.   Valg af juniorudvalg

10.  Valg af baneudvalg

11.  Valg af stævneudvalg

12.  Valg af turudvalg

14.  Evt.

Såfremt et medlem ønsker det skal afstemningen være skriftlig.

9.   Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt 14 år. For medlemmer under 14 år overgår stemmen til 1 forældre. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, når de er fyldt 14 år. Hvis et passivt medlem bliver valgt til bestyrelsen, skal  vedkommende overgå til aktivt medlemskab.

10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver ønske  herom.

11.   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf min. 2 medlemmer er 21 år eller derover, som vælges blandt klubbens  medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. 1. gang ved lodtrækning. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter, 1 revisor, en revisorsuppleant, et kursusudvalg, et stævneudvalg, et baneudvalg, et juniorudvalg samt et turudvalg.

12. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Klubben hæfter efter almindelige foreningsregler med klubbens formue. Klubben tegnes overfor Holstebro Kommune af formanden og kassereren. Ingen hæfter personligt.

13.  Ændringer af lovene kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.

14.  Klubben kan opløses, hvis 3/4 af medlemmerne stemmer for det ved en generalforsamling. Hvis ikke 3/4 af medlemmerne er tilstede indkaldes med 8 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende.

15.   I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Dansk Islandshesteforening.

Vedtaget  10.9.81

Rettet       april      1982

Rettet       april      1986

Rettet       april      1988

Rettet       januar   1990

Rettet       april      1991

Rettet       april      1992

Rettet       januar    1993

Rettet       januar    1995

Rettet       februar   1996

Rettet       februar   1998

Rettet       februar   2002

Rettet       marts     2009

Rettet       februar 2013

Rettet       februar 2014

Rettet        marts 2015