Skip to main content

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RIDEKLUBBEN SNEGLA
1. Klubbens navn er Rideklubben Snegla. Klubben er hjemmehørende på Flodgårdvej 6 i
Nørre Felding, 7500 Holstebro
2. Klubbens formål er udbredelse af interessen og kendskabet til den islandske hest og dens
specielle gangarter. Endvidere er formålet at skabe gode muligheder for at medlemmerne
kan dyrke ridesport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben også
tage medansvar i foreningen både for mennesker og dyr.
3. Klubbens regnskabsår følger kalenderår.
4. Klubben står åben for alle med interesse for den islandske hest.
5. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det
eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære
generalforsamling.
6. Kontingent forfalder helårligt forud og fastsættes på generalforsamlingen. Ved indmeldelse
efter d. 1.7 betales der halvt kontingent for det pågældende år. Medlemmer til og med 13 år
og passive medlemmer betaler halvt kontingent. Familiemedlemskab skal ske ved personligt
medlemskab og gælder for familiemedlemmer, der bor på samme folkeregisteradresse.
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer fra 14 år og opefter. Et medlem, der har et
passivt medlemskab må deltage i klubbens fester og generalforsamling.
7. Ved manglende betaling og 1 rykker efter betalingsfristen slettes man som medlem.
Genoptagelse i klubben kan ske ved betaling af restancen.
8. Hvert år i januar kvartal afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal
indkaldes med mindst 14 dages varsel, dette sker på klubbens hjemmeside www.snegla.dk,
via nyhedsbrev samt ved opslag i rytterstuen. Indkomne forslag og vedtægtsændringer skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Kontingent fastsættes
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg af kursusudvalg
9. Valg af juniorudvalg
10. Valg af baneudvalg
11. Valg af stævneudvalg
12. Valg af turudvalg
13 Overrækkelse af Leo Stougaards mindepokal
14. Overrækkelse af Den gyldne hestesko
15. Evt.
Såfremt et medlem ønsker det skal afstemningen være skriftlig.
9. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt 14 år. For medlemmer under 14 år
overgår stemmen til 1 forældre. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, når de er fyldt 14
år. Hvis et passivt medlem bliver valgt til bestyrelsen, skal vedkommende overgå til aktivt
medlemskab.
10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller når
1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver ønske herom.
11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf min. 2 medlemmer er 21 år eller derover, som
vælges blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 2
og 3 medlemmer. 1. gang ved lodtrækning. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter, 1 revisor, en
revisorsuppleant, et kursusudvalg, et stævneudvalg, et baneudvalg, et juniorudvalg samt et
turudvalg.
12. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Det er valgfrit om
kassereren er en del af bestyrelsen eller står udenfor (uden stemmeret). Klubben hæfter efter
almindelige foreningsregler med klubbens formue. Klubben tegnes overfor Holstebro Kommune af
formanden og kassereren. Ingen hæfter personligt.
13. Ændringer af lovene kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er
indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.
14. Klubben kan opløses, hvis 3/4 af medlemmerne stemmer for det ved en generalforsamling. Hvis
ikke 3/4 af medlemmerne er tilstede indkaldes med 8 dages varsel til ekstraordinær
generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende.
15. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Dansk Islandshesteforening.
Vedtaget 10.09.1981
Rettet april 1982
Rettet april 1986
Rettet april 1988
Rettet januar 1990
Rettet april 1991
Rettet april 1992
Rettet januar 1993
Rettet januar 1995
Rettet februar 1996
Rettet februar 1998
Rettet februar 2002
Rettet marts 2009
Rettet februar 2013
Rettet februar 2014
Rettet marts 2015
Rettet marts 2019